hl1

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Barcicach

DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję że:

1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych Niepubliczne Przedszkole Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus Barcice 28

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora.

4. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane przez okres sprawowania opieki nad dzieckiem oraz wynikający z nadrzędnych przepisów prawa.

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych.

6. Posiadają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa narusza przepisy RODO.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa oświatowego, niezbędne dla realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

9. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.