hl1

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Barcicach

na rok szkolny 2018/2019

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny nauczania,wychowana i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, oraz oczekiwań rodziców. Plan zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ruchowe oraz zajęcia kierowane i niekierowane przez nauczyciela ‐ wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych,zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Niepubliczne Przedszkole Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Barcicach pracuje w godzinach od 630 do 1630.

W ramach godzin pracy przedszkola, poszczególne oddziały pracują:

630 – 800            grupy mieszane,

800 – 1430         podział na grupy,

1430– 1630        grupy mieszane.

Podstawa programowa w naszym przedszkolu realizowana jest w godz.830 – 1400  z przerwą na zajęcia dodatkowe.

 

630 –800  SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO PRZEDSZKOLA.

– Swobodna zabawa według zainteresowań dzieci lub inspirowana przez nauczyciela o charakterze indywidualnym lub w zespołach.

– Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję.

– Zabawy integrujące grupę, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

 

800 -900 MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE DNIA.

Ćwiczenia poranne. 

-Tworzenie sytuacji dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo.

ŚNIADANIE

– Czynności higieniczno-samoobsługowe.

– Modlitwa przed i po jedzeniu.

– Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności.

 

900- 1200  ZAJĘCIA EDUKACYJNE,zorganizowane z całą grupą, obejmujące realizację treści programowych obejmujących określone obszary edukacyjne zawarte w podstawie programowej;

– Wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

– Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość.

– Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym.

Drugie śniadanie(poprzedzone czynnościami higienicznymi).

– Pobyt dzieci na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w ogródku przedszkolnym lub na sali zabaw.

– Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody.

– Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczy.

 

1200 -1300 WSPÓLNA MODLITWA: SPOTKANIE Z BIBLIĄ.

– Gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

– Przygotowanie do obiadu; czynności porządkowe i higieniczne.

OBIAD

– Budzenie zdrowych nawyków żywieniowych.

ODPOCZYNEK

– Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.   

 

1300-1400 ZAJĘCIA I ZABAWY WSPOMAGAJĄCE DZIECI

o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz rozwijające indywidualne zainteresowania i zdolności;

– praca indywidualna z dzieckiem,

– praca z dzieckiem zdolnym.

 

1400 PODWIECZOREK

– Czynności porządkowe i higieniczne.

– Wspólna modlitwa.

 

1430 -1630  ZABAWY I ZAJĘCIA DOWOLNE W SALI LUB NA PLACU PRZEDSZKOLNYM

– Kreowanie, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych.

– Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi.

Rozchodzenie się dzieci do domu.