hl1

KONCEPCJA PRACY

Niepublicznego Przedszkola Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Barcicach


PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2016 poz. 35.

2. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz.U.2016 poz.895.

3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Dz.U. 2015 poz. 1270.

4. Statut Niepublicznego Przedszkola Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Barcicach.


„Szczęśliwe dzieciństwo z Dzieciątkiem Jezus”

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych – ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Przedszkole jako placówka katolicka realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.


1. Organizacja przedszkola

Przedszkole zlokalizowane jest w małej wiosce Barcice. Organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus z siedzibą w Krakowie. Przedszkole jest placówką niepubliczną, zajmuje część budynku parafialnego, należącego do Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Barcicach. Posiada pięć dużych sal, jadalnię, dwie szatnie i zaplecze gospodarcze. Do przedszkola uczęszcza 125 dzieci w wieku 3 do 6 lat.

Przedszkole zlokalizowane jest na terenie zróżnicowanym społecznie, dlatego do naszej placówki przyjmowane są oprócz dzieci z rodzin zamożnych, dzieci, które ze względu na sytuację finansową rodziny, zwolnione są częściowo lub całkowicie z opłat za przedszkole.

Placówka ma charakter katolicki. Obok zajęć wspomagających wszechstronny rozwój dziecka przedszkole przekazuje dzieciom wartości chrześcijańskie, umiłowanie Boga i wiary katolickiej.

Ramowy rozkład dnia ułożony jest zgodnie z zaleceniami nowej podstawy programowej z roku 2016.


2. Wizja

Chcemy być atrakcyjnym, twórczym chrześcijańskim przedszkolem, które tworzymy z myślą o dzieciach i ich rodzicach. Oferujemy możliwość wszechstronnego i indywidualnego rozwoju dziecka. Chcemy, aby nasze przedszkole uczyło myśleć i żyć w duchu wartości chrześcijańskich. Wychowanie i nauczanie opieramy na zasadach wiary katolickiej i nauczaniu Kościoła Katolickiego tzn. wprowadzamy dziecko w świat wartości i piękna, dobra, prawdy i miłości.

Nasza wizja przedszkola to przedszkole otwarte na potrzeby dziecka, działające w oparciu o ścisłą współpracę z rodzicami. Dążymy do ciągłych zmian, do ciągłego doskonalenia naszej pracy.

Czas organizowany w przedszkolu dostosowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Przedszkole realizuje nową podstawę programową.

Realizując tę wizje pragniemy przygotować dzieci do funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości: tworzymy warunki do wielozmysłowego poznawania najbliższego otoczenia, staramy się zaciekawić ich bogactwem i pięknem przyrody naszej miejscowości, regionu, tworzymy sytuacje umożliwiające poznanie i czynne uczestniczenie w kulturze i tradycji, w sposób elastyczny kierujemy właściwym procesem wychowawczym akceptowanym przez rodziców i przy ich udziale tworzonym.


3. Misja

Szczególnym darem charyzmatycznym naszego Zgromadzenia jest Duch Dziecięctwa.  „Dziecięctwo duchowe, które ma swoje źródło w dziecięctwie Jezusowym, wyraża się nie tyle w słowach albo w uczuciach serca, ile w pokorze i ofierze, prostocie myśli i apostolstwie radości wśród maluczkich tego świata, w radosnym i szczerym wypełnianiu powołania. Siostry naśladując przykład Zbawiciela nie będą zwracały uwagi na zyski materialne, lecz unikając względów na osoby, z umiłowaniem poświęcą się ubogim i najbardziej potrzebującym, a w sposób szczególny dzieciom i młodzieży”.

Apostolstwo Karmelitanki Dzieciątka Jezus charakteryzuje duch ofiarności i bezinteresowności. Ponadto Konstytucje Zgromadzenia zobowiązywały nas do tego, aby życie duchem Dziecięctwa Bożego za naszym przykładem stało się udziałem ludzi, których spotykamy a szczególnie udziałem najmniejszych tego świata – dzieci.

Nasze przedszkole to przedszkole, w którym króluje DZIECIĄTKO JEZUS. Jest to przedszkole twórcze i przyjazne dzieciom. Pod opieką naszą i opieką Dzieciątka Jezus dzieci w naszym przedszkolu mogą czuć się szczęśliwe, spokojne i bezpieczne; mogą rozwijać swoje zdolności, predyspozycje, uczyć się wrażliwości na drugiego człowieka, na wszystko  co je otacza; osiągną sprawność funkcjonowania w środowisku, dojrzałość społeczną i emocjonalną, a także poczucie własnej wartości.

Przyjmując dziecko do przedszkola przyjmujemy całą Jego Rodzinę. Ukazujemy rodzinom, jako wzór wzajemnej miłości i zawierzenia Bogu, Dzieciątko Jezus.


4. Cele i zadania główne

– Rozwijanie wiary katolickiej i chrześcijańskiego systemu wartości.

– Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola

– Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

– Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności:

+ kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym,

+ kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć),

 +nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.

– Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym dające poczucie bezpieczeństwa i przynależności grupy.

– Wspomaganie rodziny w chrześcijańskim wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

– Towarzyszenie dziecku w drodze życia i wspomaganie go w tworzeniu  jego własnej, niepowtarzalnej osobowości, w oparciu o kulturę i wartości chrześcijańskie.

– Przygotowanie dziecka na spotkanie z Bogiem, Dawcą wszelkiego dobra, odkrywanie razem z nim piękna człowieka i świata.

– Rozwijanie w dziecku świadomości patriotycznej i tożsamości narodowej.

– Promowanie działalności przedszkola w środowisku.

 

5. Wizerunek naszego przedszkolaka

– Zna Boga i chętnie o nim słucha.

– Zna i przestrzega wartości moralne takie jak: prawda, dobro piękno, sprawiedliwość.

– Posiada podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszej edukacji.

– Zna reguły życia w grupie, jest samodzielny.

– Jest otwarty i wrażliwy na potrzeby innych.

– Jest wrażliwy na otaczającą przyrodę i jej piękno, umie z nią obcować

– Zna zwyczaje kultywowane w lokalnym środowisku.


6. Współpraca z rodzicami

 

W naszym Przedszkolu RODZICE:

– Uzyskują pomoc specjalistów.

– Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

– Dzielą się swoimi spostrzeżeniami o pracy przedszkola, bezpośrednio rozmawiają z nauczycielem, dyrektorem o trudnych sprawach wychowawczych.

– Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.

– Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: pomagają w realizacji podejmowanych prac modernizacyjnych.

– Chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronna pomoc, służą swoją zawodową wiedzą.

– Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placów.


7. Dodatkowe atuty naszego przedszkola:

– zajęcia w terenie

– rytmika

– tańce

– język angielski

– logopedia

– współpraca z psychologiem

– uroczyste powitanie pór roku

– bale karnawałowe wspólne dla dzieci i rodziców

– uczestnictwo dzieci w Jasełkach, obiedzie Wigilijnym i Wielkanocnym Śniadaniu

– spotkania z teatrem i kinem

– wycieczki autokarowe

– koncerty muzyczne, teatrzyki kukiełkowe i przedstawienia z udziałem aktorów z całego  kraju

– organizowanie tradycyjnych uroczystości z udziałem zaproszonych gości, tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca

– uczestnictwo w konkursach plastycznych, festiwalach teatralnych i piosenki

– aktywna współpraca z rodzicami

– wprowadzanie dzieci w środowisko szkolne i lokalne poprzez bezpośrednie kontakty


8. Baza przedszkola

Przedszkole posiada bazę dostosowaną do realizacji zadań programowych:

– Budynek z urządzeniami, sprzętem zapewniający poczucie bezpieczeństwa.

– Pomieszczenia wyróżniające się funkcjonalnością, czystością i estetyką.

– Dostosowany do potrzeb dzieci ogród z placem zabaw wyposażony w urządzenia terenowe.

– Wyposażenie sal; sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny, umożliwiające realizację zadań

– Szereg pomocy dydaktycznych.


9. Dostosowanie programu działań edukacyjnych do indywidualnego rozwoju dziecka

Przedszkole realizuje swoje zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne w oparciu o nową podstawę programową oraz program  uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowe wychowanków.

– Prowadzi systematyczną obserwację rozwoju dziecka.

– Diagnozuje dzieci za pomocą odpowiednich narzędzi diagnostycznych

– Informuje na bieżąco o postępach dziecka.

– Pomaga rodzinom w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.

– Uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres pracy wychowawczej z dzieckiem.


W naszym przedszkolu każde dziecko traktowane jest, jako partner posiadający prawo dokonywania wyborów, dostrzegania ich konsekwencji, popełniania błędów, samodzielnego poznawania świata.


Chcemy, aby częste rozmowy rodziców i nauczycieli, bliska współpraca w wychowywaniu dzieci, ciepła domowa atmosfera będzie tworzyła wyjątkowy klimat Przedszkola Dzieciątka Jezus.